MISSIE

  • Platform Haarlem Groener werkt met burgers en organisaties in en rond Haarlem aan het creëren van meer natuur en eetbaar groen in de stad
  • Platform Haarlem Groener verbindt initiatieven op het gebied van natuur en eetbaar groen met elkaar en wil katalysator en aanjager zijn.
  • Platform Haarlem Groener is voor bewust voedsel produceren, lokaal en natuurvriendelijk. Duurzaamheid en de transitie op alle niveaus, cultureel, sociaal en
    economisch is hiervoor de basis.

Kerntaken van Platform Haarlem Groener zijn:

1. kennis en ervaring uitwisselen, educatie verzorgen
2. verbinden van duurzame, groene initiatieven
3. netwerken en belangenbehartiging
4. ondersteunen van initiatieven met middelen en deskundigheid
5. bepleiten en bevorderen van ecologisch beheer, alert zijn, volgen
6. bevorderen van stadslandbouw op grotere schaal

Doelstellingen voor 2016 en volgend

a. Stadslandbouw in de wijken
b. Jaar van de Bodem benutten, aandacht voor verarming en herstel van de grond
c. Dag van de Stadslandbouw benutten als gezamenlijke presentatiedag/week voor het Haarlemse publiek, samenwerking brengt tevens meer verbinding
d. Ecologisch beheer stimuleren, bewaken,
e. Bevorderen van Groene Schoolpleinen
f. Bevorderen van Dakgroen
g. Contactdagen, netwerkmomenten
h. Fondsenwerving
i. Krachten bundelen met NME, Haarlemmer Kweektuin en De Nieuwe Akker en mogelijk andere partners die zich aandienen.

Bestuur Platform Haarlem Groener

Truus Boerma, voorzitter vacant, secretaris
Mariette van Wenum, penningmeester
Hans Lieuwen, lid
Bep Barreveld, lid

Werkplan 2016

Statuten (2016)

Werkplan 2015

Begroting 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2012